Želdinių tvarkytojas (217062202)

Želdinių tvarkytojas

 

      Bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti – netaikomas.

      Mokymosi trukmė ir programos apimtis – 3 metai.

      Programa skirta specialiųjų poreikių mokiniams, neįgijusiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo dėl specialiųjų ugdymosi poreikių. Tai mokiniai, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose pagal jiems pritaikytas specialiojo ugdymo programas. Šie mokiniai baigę bendrojo lavinimo mokyklas gauna mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Želdinių tvarkytojas baigęs mokyklą turi gebėti: įgyvendinti želdynų inžinieriaus sumanytą apželdinimo ir sutvarkymo projektą, įrengti vejas, gėlynus, takus ir kitus mažosios architektūros objektus, tvarkyti ir prižiūrėti parkų, gėlynų, sodybų aplinką. Želdinių tvarkytojas turi mokėti dirbti specialios paskirties želdynų priežiūros mašinomis.

      Programos paskirtis - parengti želdinių tvarkytojus, kurie būtų kompetentingi atlikti įvairius teritorijos apželdinimo darbus, mažosios architektūros elementų kūrimo darbus, sudaryti dekoratyvinių augalų kompozicijas, priderinti jas prie aplinkos. Parengti specialistai mokės pažinti, dauginti, sodinti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, nusimanys apie augalų augimo sąlygas, dirvos paruošimą, aplinkosauginius reikalavimus, retuosius augalus ir jų apsaugą. Gebės skaityti brėžinius ir atlikti darbus pagal parengtus aplinkotvarkos projektus.

      Siekiant mokymo vientisumo, teorinis mokymas integruojamas su praktiniu. Profesinio mokymo dalykų cikle 60 – 70 procentų mokymosi laiko sudaro praktinis mokymas.

      Įvykdžius mokymo programoje numatytus reikalavimus, turint mokomųjų dalykų teigiamus įvertinimus ir atlikus gamybinę praktiką,atliekamas asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir išduodamas Želdinių tvarkytojo kvalifikacijos pažymėjimas.

      Sėkmingai baigę Želdinių tvarkytojo mokymo programą įgysite šiuos gebėjimus ir kompetencijas:

      1. Paruošti teritoriją apželdinimui.
      2. Saugiai dirbti su želdinių priežiūros mašinomis ir apsaugos nuo kenkėjų priemonėmis.
      3. Atpažinti, parinkti, paruošti ir prižiūrėti dirvožemį.
      4. Atlikti mažosios architektūros elementų kūrimo darbus.
      5. Atskirti augalų ligas ir kenkėjus.
      6. Parinkti ekologiškas apsaugos nuo ligų ir kenkėjų priemones.
      7. Sodinti, auginti, dauginti ir prižiūrėti gėles, krūmus ir medžius.
      8. Įvertinti verslo aplinką.
      9. Naudotis informacinėmis technologijomis.

      Įgiję kvalifikaciją galės dirbti individualiose įmonėse pagal patentus bei firmose, užsiimančiose dekoratyvinių augalų auginimu, želdynų įrengimu ir priežiūra.


      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

S. Nėries g. 8, Vabalninko m., Vabalninko sen., Biržų r. sav., LT-41318 (8 450) 54332 +370 668 76060 vabalninkoskyrius@btvmc.lt