Vaiko gerovės komisija

      Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

      Vaiko gerovės komisijos sudėties, funkcijų ir darbo reglamento aprašas

      Komisijos pirmininkas: Marytė Bistrickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

      Komisijos nariai:

  1. Zita Vainauskienė, gimnazijos skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja)
  2. Asta Bacevičienė, mokytoja
  3. Edita Prunskienė, bendrabučio auklėtoja
  4. Vidas Povilionis, profesijos mokytojas;
  5. Laimutė Šlekienė, socialinė pedagogė.
  6. Vilija Daukienė, Vabalninko skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja)
  7. Vilma Indriliūnaitė, socialinė pedagogė;
  8. Genė Kanaitienė, mokytoja;
  9. Sigutė Sakalauskienė, specialioji pedagogė;
  10. Rita Trapikienė, gimnazijos skyriaus vedėja.

      Vaiko gerovės komisija savo veikloje (jos sudarymas, funkcijos ir teisės, darbo organizavimas, sprendimų priėmimas ir kt.) vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymu.

      Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396543&p_query=&p_tr2=

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt