Brandos egzaminai

      Mokymosi praradimų kompensavimo konsultacijų grafikas Lietuvių kalba ir literatūra Atsakingi: Rita Ivanauskienė, skyriaus vedėja tel.: +37066876066, Zita Vainauskienė, gimnazijos skyriaus vedėja tel.: +37066876055

      VILNIUS TECH siūlo pagalbą ruošiantis brandos egzaminams

      2020-2021 m.m. vidurinio ugdymo, baigiamosios klasės mokiniai yra atleidžiami nuo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos. Įsakymas.

      Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam patenkinamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros.

 • Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą (valstybinį ar mokyklinį) mokinys renkasi savo nuožiūra.
 • Kandidatas einamaisiais metais be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.
 • Brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės mokinys. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys - iki einamųjų metų sausio 15 dienos.
 • Prašymą iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir technologijų, o iki lapkričio 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo kandidatas teikia mokyklos vadovui.
 • Menų, technologijų brandos egzaminą gali rinktis mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą. Šie brandos egzaminai vykdomi spalio - gegužės mėnesiais mokykloje, vertinami brandos egzamino vertinimo centre.
 • Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama.
  • 2021 m. brandos tvarkaraštis https://www.smm.lt/uploads/documents/Tvarkara%C5%A1tis_%202021-02-25.pdf
  • Mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:
   • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
   • individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus fizikos, informacinių technologijų, menų, technologijų ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), brandos egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;
   • individualaus ugdymo plano fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų brandos egzaminus;
   • ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą.
  • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:
   • kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
   • susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
   • mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
   • Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo ir mokslo ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato NŠA direktorius.
   • NŠA nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
   • Pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui, rezultatai paskelbiami per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos - per 4 darbo dienas. Brandos darbo rezultatai skelbiami per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos.
   • Kandidatai apeliacijas dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų gali pateikti mokyklos vadovui per 2 darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
   • VBE apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki liepos 23 dienos.
   • Kandidatai apeliacinius prašymus dėl mokyklinių brandos egzaminų gali pateikti mokyklos vadovui: pagrindinės sesijos - per 3 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko mokyklinio brandos egzamino rezultatai.
   • MBE pagrindinės sesijos apeliaciniai prašymai išnagrinėjami per 5 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 3 darbo dienas po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai;
   • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.
   • Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/ skelbiama:
    • 2021 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
    • 2021 m. Brandos egzaminų ir įskaitos tvarkaraščiai.
    • 2021 m. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, programa.
    • Brandos egzaminų programos.
    • Brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo instrukcijos.
    • Brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai.
    • Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai.
    • Kita abiturientams aktuali informacija.

Visais su brandos egzaminais susijusiais klausimais kreiptis Į gimnazijos skyriaus vedėją Zita Vainauskienę tel.: +370 668 76055

      Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokykliniai ir valstybiniai brandos egzaminai

2021 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė

 Egzaminas

2021 m.

Laikė

Išlaikė

Proc.

Lietuvių kalba ir literatūra

89

78

87,64

Technologijos

108

108

100

2021 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė

 Egzaminas

Laikė

Išlaikė

Proc.

Balai

1–49

50–99

100

Lietuvių kalba ir literatūra

7

5

 71,4

 34

   

Anglų kalba

23

23

100

 

92

 

Matematika

8

2

25

29

   

Biologija

3

3

100

45

   

Istorija

3

2

66,7

 31

   

Geografija

4

4

100

 49

   

Informacinės technologijos

4

4

100

26

   

Iš viso:

52

43

82,7

36

92

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas

Mokslo metai

IV g. mokinių skaičius m. m. pabaigoje

Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius

Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.)

II g mokinių  skaičius m. m. pabaigoje

Pagrindinio išsilavinimo

pažymėjimus gavusių mokinių skaičius

Pagrindinio išsilavinimo

pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)

2020-2021

166

88

53,01

23

23

100

 Mokykliniai ir brandos egzaminai

2020 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

2020 m.

Laikė

Išlaikė

Proc.

Lietuvių kalba ir literatūra

73

64

87,67

Menai

2

2

100

Technologijos

70

70

100

2020 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

Laikė

Išlaikė

Proc.

Balai

1–49

50–99

100

Lietuvių kalba ir literatūra

8

5

 62,5

 

50

 

Anglų kalba

18

18

100

 

95

 

Rusų kalba

3

3

100

 

80

 

Matematika

9

2

22,2

29

   

Biologija

2

2

100

28

   

Istorija

6

5

83,3

 

54

 

Geografija

4

4

100

 

64

 

Fizika

1

0

0

     

Chemija

1

0

0

     

Informacinės technologijos

2

2

100

30

   

Iš viso:

54

41

66,8

29

69

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:

Mokslo metai

Dvyliktokų skaičius m. m. pabaigoje

Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius

Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.)

Dešimtokų   skaičius m. m. pabaigoje

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių skaičius

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)

2019–2020

92

70

76,01

30

30

100

 Mokykliniai ir brandos egzaminai

2019 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

2019 m.

Laikė

Išlaikė

Proc.

Lietuvių kalba ir literatūra

88

76

86,36

Technologijos

89

88

98,88

2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

Laikė

Išlaikė

Proc.

Balai

1–49

50–99

100

Lietuvių kalba ir literatūra

2

2

 100

 31

   

Anglų kalba

21

15

71,43

45

87

 

Rusų kalba

1

1

100

 27

   

Matematika

16

2

12,5

21

   

Biologija

3

2

66,7

19

   

Istorija

7

5

71,4

22

   

Geografija

9

5

55,6

37

   

Fizika

2

1

50

19

   

Iš viso:

61

33

54,1

27

87

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:

Mokslo metai

Dvyliktokų skaičius m. m. pabaigoje

Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius

Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.)

Dešimtokų   skaičius m. m. pabaigoje

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių skaičius

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)

2017–2018

91

73

80,2

36

35

97,2

Mokykliniai ir brandos egzaminai

2018 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

2018 m.

Laikė

Išlaikė

Proc.

Lietuvių kalba ir literatūra

114

111

97,4

Technologijos

106

105

99,1

2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

Laikė

Išlaikė

Proc.

Balai

1–49

50–99

100

Lietuvių kalba ir literatūra

0

0

   

-

-

Anglų kalba

22

21

95,4

46

98

 

Rusų kalba

5

5

100

 

96

 

Matematika

20

11

55

31

   

Biologija

2

2

100

44

   

Istorija

7

3

42,9

34

   

Geografija

9

6

66,6

42

   

Informacinės techn.

1

1

100

16

   

Fizika

2

2

100

20

   

Iš viso:

68

51

75

33

97

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:

Mokslo metai

Dvyliktokų skaičius m. m. pabaigoje

Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius

Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.)

Dešimtokų   skaičius m. m. pabaigoje

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių skaičius

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)

2017–2018

114

105

92,1

0

0

0

Mokykliniai ir brandos egzaminai

2017 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

2017 m.

Laikė

Išlaikė

Proc.

Lietuvių kalba ir literatūra

61

54

88,52

Technologijos

42

38

90,47

Menai (dailė)

3

3

100

 2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

 Egzaminas

Laikė

Išlaikė

Proc.

Balai

1–49

50–99

100

Lietuvių kalba ir literatūra

4

1

25

31

-

-

Anglų kalba

14

13

92,85

40

75

-

Rusų kalba

0

0

-

-

-

-

Matematika

13

8

61,53

26

-

-

Biologija

9

7

77,77

31

-

-

Istorija

16

12

75

24

55

-

Geografija

27

23

85,18

34

60

-

Chemija

3

3

100

19

-

-

Informacinės techn.

0

0

-

-

-

-

Fizika

3

1

33,33

21

-

-

Iš viso:

89

68

68,83

34

68

-

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:

Mokslo metai

Dvyliktokų skaičius m. m. pabaigoje

Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius

Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.)

Dešimtokų   skaičius m. m. pabaigoje

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių skaičius

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)

2016–2017

64

51

79,69

0

0

0

2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

Egzaminas 2016 m.
Laikė Išlaikė Proc.
Lietuvių kalba ir literatūra 104 100 96
Technologijos 81 78 96

2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:

Egzaminas

Laikė

Išlaikė Proc. Balai
1–49 50–99 100
Lietuvių kalba ir literatūra 5 3 60 3 - -
Anglų kalba 20 20 100 14 6 -
Rusų kalba 2 2 100 - 2 -
Matematika 16 5 31 5 - -
Biologija 4 4 100 4 - -
Istorija 12 10 83 10 - -
Geografija 11 11 100 11 - -
Chemija 3 0 0 - - -
Informacinės techn. 3 2 67 2 - -
Iš viso: 76 57 75 49 13 -

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:

Mokslo metai Dvyliktokų skaičius m. m. pabaigoje Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.) Dešimtokų   skaičius m. m. pabaigoje

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių skaičius

Pagrindinio išsilavinimo  

pažymėjimus gavusių mokinių dalis (proc.)

2015–2016 110 89 81 0 0 0

2015 m. Brandos egzaminų rezultatai

      Bendras brandos egzaminų išlaikymas 86 %. Valstybinių brandos egzaminų – 66 %. Aukščiausią balą – 80 gavo užsienio kalbos (anglų) VBE laikęs abiturientas.

      Brandos atestatai išduoti 74 - iems abiturientams, 37- iems mokiniams išduoti mokymosi pasiekimų pažymėjimai. Taigi vidurinį išsilavinimą įgijo 67 % (2014 m. – 82%, 2013 m. – 86 %) abiturientų.

      21 % (2014 m. – 27%, 2013 m. – 20 %) mokinių išlaikė daugiau, kaip 2 brandos egzaminus (2013 m. - 20%).

      14% mokinių Vidurinio ugdymo programos dalykus mokosi išplėstiniu kursu (2014 m. – 13%, 2013 m. - 20%).

 

Egzaminas/jo tipas Laikė Išlaikė Aukščiausias balas Išlaikė %
Lietuvių k. (MBE) 96 77   80%
Lietuvių k. (VBE) 8 1 27 13%
Technologijos (MBE) 98 98   100%
Užsienio kalba (anglų) (VBE) 12 12 80 100%
Matematika (VBE) 10 3 28 30%
Geografija (VBE) 8 7 42 88%
Istorija (VBE) 4 4 38 100%
Biologija (VBE) 4 3 48 75%
Fizika (VBE) 1 1 16 100%
Dailė (VBE) 2 2   100%
IŠ VISO 243 208   86%
IŠ VISO VBE 47 31 80 66%
Atvyko VBE 100%

2014 m. Brandos egzaminų rezultatai

Egzaminas/jo tipas Laikė Išlaikė Aukščiausias balas Išlaikė %
Lietuvių k. (MBE) 96 90   94 %
Lietuvių k. (VBE) 5 3 28 60%
Technologijos (MBE) 102 102   100%
Užsienio kalba (anglų) (VBE) 7 7 86 100%
Užsienio kalba (rusų) (VBE) 4 3 73 75%
Matematika (VBE) 11 2 19 18 %
Geografija (VBE) 2 2 24 100%
Istorija (VBE) 10 3 24 30 %
Biologija (VBE) 6 6 25 100%
Chemija (VBE) 1 1 18 100%
IT (VBE) 1 0    0 %
Dailė (MBE) 2 2   100%
IŠ VISO 247 221   89%
IŠ VISO VBE 52 32 86 62%

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt