Kokybės valdymo sistema

      2012 m. liepos mėn. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre (toliau Centras) pagal ISO 9001:2008 standartą pradėta diegti Kokybės valdymo sistema: parengti ir patvirtinti kokybės tikslai ir politika, vadovas, procesų modelis, rodikliai, atliktas vidaus auditas, įvyko vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiai. Vyko mokymai vadovams, atsakingiems asmenims, bendruomenės nariams.

      Kokybės valdymo sistemos funkcionavimui (duomenų įvedimui, stebėjimui, vertinimui) naudojama programinė (QPR) įranga, serveris, portalas. Jame visi Centro bendruomenės nariai gali susipažinti su įstaigos kokybės tikslais, procesais, rodikliais, stebėti jų įgyvendinimo rezultatus, kitimą. Proceso rodiklių “šeimininkai” (atsakingi Centro darbuotojai) privalo laiku pateikti duomenis Kokybės valdymo sistemos atstovui, per metus stebėti rodiklių reikšmes, kad būtų pasiekti suplanuoti rezultatai.

      2013 m. gruodžio 10 d. UAB sertifikavimo centro "Sertika" auditoriai, vadovaujami audito vadovo E. Gudelevičiaus, atliko išorinį auditą. Buvo vertinami Centro valdymo (vadovybės įsipareigojimai, kokybės politika ir tikslai, planavimas, atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai, vadovybinė vertinamoji analizė, vidaus auditas, nuolatinis gerinimas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai ir kt.), pagrindinių veiklų (orientavimasis į klientą, su produktu susijusių reikalavimų nustatymas, ryšiai su klientu, projektavimas, gamyba, paslaugų teikimas ir valdymas, kliento turtas, produkto monitoringas ir matavimas, neatitiktinio produkto valdymas ir kt.) ir palaikomieji procesai (išteklių vadyba, žmogiškieji ištekliai, kompetencija, mokymas ir suvokimas, infrastruktūra, darbo aplinka, pirkimas, dokumentų ir įrašų valdymas ir kt.).

      Gruodžio 20 d. UAB sertifikavimo centro "Sertika" sprendimu Centrui buvo išduotas Kokybės sertifikatas, liudijantis apie pripažintą, kaip atitinkantį ISO9001:2008 standartą, profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą.

      Taigi Biržų technologijų ir verslo mokymo centras tapo pirmąja rajono švietimo įstaiga, kurioje įdiegta ir sertifikuota Kokybės valdymo sistema. Centro bendruomenė įstikinusi, kad tai užtikrins profesinio mokymo patrauklumą ir kokybiškumą.

 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro

kokybės politika ir tikslai

 

      Centras - moderni, atvira kaitai ir naujovėms profesinio mokymo įstaiga. Čia sudarytos palankios sąlygos asmenims įgyti kvalifikaciją, ugdomas savarankiškas, atsakingas žmogus, gebantis savo žiniomis, pasiekimais kurti asmeninę ir šalies gerovę.

      Centre kuriama, stiprinama ir plėtojama kokybės kultūra, vystomas įsivertinimu grįstas mokinių ir institucijos pažangos siekis bei nuolatinis kokybės vadybos sistemos gerinimas.

      Centre - užtikrinama kiekvieno besimokančio asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) ir mokymo(si) pasiekimai bei nuolatinė ugdymo(si) pažanga.

      puoselėja vertybes – pagarbą vienų kitiems, atvirumą naujovėms ir inovacijoms, bendruomenės narių tobulėjimą ir atsakomybę.

      Kokybės tikslai ir jų rodikliai:

  1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius.
  2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas ir profesionalumą, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo priemonėse.
  3. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves, teikiant mokymo/si paslaugas.
  4. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones.

      Kokybės vadovas

      Programinė įranga - QPR

Kokybės vadybos sistema

0
0
0
s2smodern