Turi profesiją - turi ateitį!

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras nuo 2019 m. lapkričio 12 d. iki 2022 m. dalyvauja projekto "Turi profesiją - turi ateitį! "(Nr. 09/4.1 - ESTA -V - 735 - 01 - 0001) veiklose. Jis įgyvendinamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Net 30 Centro mokinių turi galimybę 2-3 kartus per savaitę po pamokų dalyvauti  gyvenimiškos patirties suteikiančioje veikloje. Mokinių veiklas kuruoja užimtumo vadovės - socialinė pedagogė Laimutė Šlekienė, Vabalninko skyriaus mokytoja Sigutė Sakalauskienė ir specialioji pedagogė Danguolė Unglinskienė.

      Projekto, finansuojamo ESFA lėšomis, tikslas yra užtikrinti galimybę socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją. Pagrindiniai projekto uždaviniai: remti mokinius iš socialiai jautrių grupių mokantis profesijos, tobulinti jų ugdymo procesą profesinio mokymo įstaigoje, plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes.

      Projekto dalyviams nuosekliai teikiama specialiojo pedagogo pagalba, ateityje  jie gaus karjeros specialisto, meno terapeuto, edukacinių ekskursijų paslaugas, bus aprūpinti ugdymo priemonėmis, darbo drabužiais ir įrankiais. Pagalbos sulauks ir įstaigos pedagogai - bus rengiama mokomoji medžiaga socialinių įgūdžių programos moduliams, planuojami profesinės įstaigos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiai.

      Norime pasidžiaugti, kad užimtumo veikloms vykdyti kartu su mokiniais įsirengėme patalpas, kurios yra aprūpintos Wi - fi, smulkia buitine technika. Smagu, kad patys mokiniai aktyviai įsijungė į patalpų estetinio apipavidalinimo darbus. Jau gavome ir pirmąsias priemones: dalį sportinio inventoriaus, edukacinių žaidimų, kanceliarinių prekių. Birželio mėnesį gauta pirmoji maisto produktų siunta. Artimiausiu metu laukiame naujo inventoriaus.  Projekto metu mokiniai dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose, akcijose, mokyklos prevenciniuose ir Kultūros paso renginiuose. Švietimo pagalbos specialistai rūpinosi ugdymo(si) procesu.

      Nuotolinio mokymo metu veikla nenutrūko - virtualiai lankėme muziejus, rengėme fotografijų parodas, žiūrėjome ir aptarėme kino filmus, mokėmės marginti margučius, atlikome profesijos mokytojų skirtas užduotis.

      Sėkmingai prabėgus pirmiems projekto veiklos metams su nekantrumu laukiame  naujų numatytų edukacinių ekskursijų, tolesnio neformaliojo ugdymo paslaugų, įstaigos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimui skirtų mokymų.

      Tikime, kad ir ateityje popamokinių veiklų metu projekto dalyviai sportuos, keliaus, konstruos, pieš ir rengs parodas, žiūrės ir aptars filmus, tobulins profesines žinias, socialinius įgūdžius ir aktyviai įsitrauks į Centro gyvenimą.

Specialioji pedagogė Danguolė Unglinskienė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt