Biržų technologijų ir verslo mokymo centre sertifikuota Kokybės valdymo sistema

 

      2012 m. liepos mėn. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre (toliau Centras) pagal ISO 9001:2008 standartą pradėta diegti Kokybės valdymo sistema: parengti ir patvirtinti kokybės tikslai ir politika, vadovas, procesų modelis, rodikliai, atliktas vidaus auditas, įvyko vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiai. Vyko mokymai vadovams, atsakingiems asmenims, bendruomenės nariams.

      Kokybės valdymo sistemos funkcionavimui (duomenų įvedimui, stebėjimui, vertinimui) naudojama programinė (QPR) įranga, serveris, portalas. Jame visi Centro bendruomenės nariai gali susipažinti su įstaigos kokybės tikslais, procesais, rodikliais, stebėti jų įgyvendinimo rezultatus, kitimą. Proceso rodiklių “šeimininkai” (atsakingi Centro darbuotojai) privalo laiku pateikti duomenis Kokybės valdymo sistemos atstovui, per metus stebėti rodiklių reikšmes, kad būtų pasiekti suplanuoti rezultatai.

      2013 m. gruodžio 10 d. UAB sertifikavimo centro "Sertika" auditoriai, vadovaujami audito vadovo E. Gudelevičiaus, atliko išorinį auditą. Buvo vertinami Centro valdymo (vadovybės įsipareigojimai, kokybės politika ir tikslai, planavimas, atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai, vadovybinė vertinamoji analizė, vidaus auditas, nuolatinis gerinimas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai ir kt.), pagrindinių veiklų (orientavimasis į klientą, su produktu susijusių reikalavimų nustatymas, ryšiai su klientu, projektavimas, gamyba, paslaugų teikimas ir valdymas, kliento turtas, produkto monitoringas ir matavimas, neatitiktinio produkto valdymas ir kt.) ir palaikomieji procesai (išteklių vadyba, žmogiškieji ištekliai, kompetencija, mokymas ir suvokimas, infrastruktūra, darbo aplinka, pirkimas, dokumentų ir įrašų valdymas ir kt.).

      Gruodžio 20 d. UAB sertifikavimo centro "Sertika" sprendimu Centrui buvo išduotas Kokybės sertifikatas, liudijantis apie pripažintą, kaip atitinkantį ISO9001:2008 standartą, profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą.

      Taigi Biržų technologijų ir verslo mokymo centras tapo pirmąja rajono švietimo įstaiga, kurioje įdiegta ir sertifikuota Kokybės valdymo sistema. Centro bendruomenė įstikinusi, kad tai užtikrins profesinio mokymo patrauklumą ir kokybiškumą.

KVS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro atstovai su UAB sertifikavimo centro "Sertika" auditoriais

 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro

kokybės politika ir tikslai

 

      Centras - moderni, atvira kaitai ir naujovėms profesinio mokymo įstaiga. Čia sudarytos palankios sąlygos asmenims įgyti kvalifikaciją, ugdomas savarankiškas, atsakingas žmogus, gebantis savo žiniomis, pasiekimais kurti asmeninę ir šalies gerovę.

      Centre kuriama, stiprinama ir plėtojama kokybės kultūra, vystomas įsivertinimu grįstas mokinių ir institucijos pažangos siekis bei nuolatinis kokybės vadybos sistemos gerinimas.

      Centre - užtikrinama kiekvieno besimokančio asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) ir mokymo(si) pasiekimai bei nuolatinė ugdymo(si) pažanga.

      puoselėja vertybes – pagarbą vienų kitiems, atvirumą naujovėms ir inovacijoms, bendruomenės narių tobulėjimą ir atsakomybę.

      Kokybės tikslai ir jų rodikliai:

  1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius.
  2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas ir profesionalumą, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo priemonėse.
  3. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves, teikiant mokymo/si paslaugas.
  4. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones.
Matavimo kriterijus Matavimo metodas Duomenų šaltinis Atsakingas asmuo Įvykdymo terminas Ištekliai
1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius
Užtikrintas mokymas pagal modulines profesinio mokymo programas, atsisakant to paties pavadinimo dalykinių programų Įgyvendinamos visos vykdomos modulinės profesinio mokymo programos (pirminio ir tęstinio profesinio mokymo)

Licencija, metodinių grupių protokolai

www.aikos.smm.lt

www.btvmc.lt

Pavaduotojas ugdymui Metodinių grupių pirmininkai Iki 2019-01-01 Profesinio mokymo lėšos
Renkami duomenys apie baigusiųjų pirminio profesinio mokymo programas, įsidarbinimą pagal įgytą kvalifikaciją Parengta duomenų analizės ataskaita Grupių vadovų ataskaitos Grupių vadovai, Praktinio mokymo vadovas Iki 2018-12-10 Profesinio mokymo lėšos
Užtikrintas kokybiškas praktinio mokymo įgyvendinimas Mokiniai praktiniam mokymui siunčiami į SPMC: 5-10 proc. praktinio mokymo valandų vykdoma SPMC

Direktoriaus įsakymai dėl vykimo į SPMC 201 m.

Praktinio mokymo vadovas, profesijos mokytojai Iki 2019-06-30

Profesinio mokymo lėšos

Diegiama pameistrystės mokymo forma Dalis mokinių mokoma pameistrystės būdu (3 – 5 proc.)

Direktoriaus įsakymai dėl mokymosi pagal pameistrystės sutartį

Praktinio mokymo vadovas, profesijos mokytojai Iki 2019-06-30

Profesinio mokymo lėšos

2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas ir profesionalumą, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo priemonėse  
Pakelta darbuotojų kvalifikacija Dienų per metus skirtų tobulinti darbuotojų kvalifikaciją skaičius (pedagogams ne mažiau, kaip 5, ne pedagogams ne mažiau, kaip 2)

Darbuotojų asmens bylos, kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos, kompetencijų aplankai

www.sodas.ugdome.lt/asmenine-erdve

Personalo specialistas,

Kuruojantys vadovai

Iki 2018-12-31

Kvalifikacijos tobulinimo lėšos

ERASMUS+ programos lėšos

Tobulinama pedagogų ir darbuotojų darbo apmokėjimo sistema Atnaujinama Centro darbo apmokėjimo tvarka, įgyvendinamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas, vykdomas kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas

Centro darbo apmokėjimo tvarka, pareigybių aprašai, etatų skaičius, darbuotojų vertinimo atasakaitos

Personalo specialistas,

Kuruojantys vadovai

Iki 2019-06-30

Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo lėšos

3. Tobulinti Centro struktūrą ir valdymą, turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves, teikiant mokymo/si paslaugas
Centro valdyme dalyvauja darbdaviai ar jų asociacijos Centras teisinė forma – viešoji įstaiga Parengti ir patvirtinti, Centro, kaip VšĮ įstatai, įregistruotas teisinė forma, statusas, veikia įstaigos taryba, savininko teises ir pareigas įgyvendina Centro dalininkai Direktorius Iki 2019-01-01 Profesinio mokymo lėšos
Pateikta paraiška dėl dalyvavimo profesinio mokymo infrastruktūros tobulinimo Atnaujinta Inžinerinių ir Paslaugų asmenims sričių profesinio mokymo programų infrastruktūra Viešųjų pirkimų skelbimai, su įrangos tiekėjais pasirašytos sutartys, įranga atvežta, sumontuota ir naudojama Direktorius, vyr. finansininkė, praktinio mokymo vadovas, pavaduotojas ūkiui ir administracijai Iki 2019-12-31 ES paramos programos lėšos
4. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones
Suorganizuotos gerosios patirties sklaidos priemonės Suorganizuotų gerosios patirties sklaidos priemonių skaičius

Internetinė svetainė, socialinis tinklas, informacija viešojoje erdvėje

www.btvmc.lt

www.facebook.com/birzutvmc/

Skyrių vedėjai, IT inžinierius, projektų vadovė

Iki 2019-08-31 Profesinio mokymo lėšos ERASMUS+ programos lėšos

 

      Kokybės vadovas

Kokybės vadybos sistema

0
0
0
s2smodern