Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai (8 450) 32 134 info@btvmc.lt

Vizija, misija, vertybės

Vizija – Tapti modernia, kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas teikiančia profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaiga, ugdančia savarankišką, atsakingą, atvirą kaitai ir naujovėms žmogų, gebantį kurti asmeninę ir šalies gerovę.

Misija – Tenkinti regiono ir šalies gyventojų mokymo(si) poreikius, tėvų ir darbdavių lūkesčius, užtikrinti  profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo prieinamumą, teikti šalies ūkio poreikius ir  tarptautinius kokybės standartus atitinkančias kvalifikacijas.

Vertybės – Atvirumas kaitai ir naujovėms, bendruomenės narių tobulėjimas, atsakomybė ir pagarba.

Strateginiai tikslai

  1. Didinti mokymo(si) prieinamumą ir ugdymo(si) kokybę teikiant kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo srityse.
  2. Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimą, vietinį ir tarptautinį mobilumą, projektinę veiklą.
  3. Tobulinti Centro infrastruktūrą, kurti modernią, saugią, tvarią  ir sveiką aplinką, užtikrinančią tinkamas ugdymo(si) sąlygas.
  4. Sudaryti palankiausias galimybes bendruomenės narių poreikių realizacijai ir individualių gebėjimų raiškai.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

  • Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai

  • Telefonas: (8 450) 32 134

  • Mobilusis: +370 668 76068

  • El. paštas: info@btvmc.lt

  • Kodas: 302643724

  • PVM kodas: LT100012838915