Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Veiklos įsivertinimas ir įvertinimas

Veiklos kokybės veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2021-2022 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 m.

 

Veiklos kokybe Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2017-2018

Ugdymo tikslai

Orientavimasis į mokinių poreikius

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

Ugdymo(si) planavimas

Mokymasis

Vertinimas ugdymui

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

Mokymo patirtys

Mokymo patirtys

Ugdymo(si) planavimas

Ugdymo(si) organizavimas

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

Vertinimas ugdymui

      Veiklos rodikliai

Išorinis vidurinio ugdymo programos vertinimas

      Centro vykdoma bendrojo ugdymo programa 2014 m. spalio 3-6 d. buvo įvertinta išorės vertintojų iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau NMVA). Beje, Centras yra viena iš 15-ios pirmųjų šalies profesinių mokyklų, kurias 2014 m. įvertino NMVA ekspertai. 2014 m. lapkričio 15 d. buvo sulaukta ekspertų ataskaitos, kurioje pateikti sričių, rodiklių įvertinimai su išsamiomis analizėmis, komentarais, įrodymais, rekomendacijomis. Centro bendruomenė išanalizavo bei atsižvelgė į ekspertų pateiktas Stipriąsias ir tobulintinas Centro sritis, 2015-2017 m. Strateginiame plane ir 2015 m. veiklos programoje numatė priemones, kurios leis patobulinti veiklos rodiklius.

Tobulintini rodikliai (pagal Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ekspertus), jų įgyvendinimo priemonės.

Rodiklis Jo įvertinimas, aprašymas Priemonė Rezultatas
Išmokimo stebėjimas Išmokimo stebėjimas daugelyje pamokų nesistemingas. Mokytojai stebi mokinius, esant reikalui konsultuoja individualiai ir visą klasę, tačiau ne visada taiso ir analizuoja mokinių daromas klaidas, grįžta prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų. Sekti kiekvieno mokinio daromą pažangą pamokoje ir taikyti įvairesnes išmokimo tikrinimo priemones. Įdiegus visose klasėse mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą pagerėtų mokinių akademiniai pasiekimai.
Mokymasis bendradarbiaujant Mokymasis bendradarbiaujant vertinamas prastai ir yra tobulintinas veiklos aspektas. Daugeliu atvejų mokytis bendradarbiaujant nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos: fizinė aplinka nepritaikyta aktyviai tarpusavio sąveikai, mokiniai neskatinti/nedrąsinti bendrauti mokantis, dažniausiai organizuota individuali mokymosi veikla, daugumoje stebėtų pamokų vyravo tradiciniai ugdymo metodai.

Taikyti įvairius mokymosi metodus, skatinančius bendradarbiavimo atmosferą.

Sudaryti tinkamą fizinę aplinką, derančią su aktyvia tarpusavio sąveika.

Taikant įvairius mokymo

metodus atsirastų daugiau galimybių ir sąlygų mokiniams tobulinti kompetencijas mokymosi bendradarbiaujant srityje, o tai darytų teigiamos įtakos jų aktyvumui bei mokymosi motyvacijai.

Atnaujinti, ne vien tradiciškai sustatyti baldai skatintų mokinių aktyvumą ir bendradarbiavimą.

Mokymosi veiklos diferencijavimas pamokose

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas nesistemingas ir nepakankamas. Stebėtose pamokose į individualius mokinių gebėjimus ir skirtingą pasirengimo lygį mažai atsižvelgta, dažniausiai skirtos

tos pačios užduotys, naudotos tos pačios mokymo priemonės.

Planuojant ir organizuojant pamokas, labiau atsižvelgti į individualius mokinių ar atskirų mokinių grupių mokymosi poreikius, ugdymą (-si) individualizuoti ir

diferencijuoti tikslingiau skiriant užduotis, koreguojant darbo tempą ir veiklos būdus,

parenkant mokymosi priemones.

Būtų sukurtos palankesnės sąlygos kiekvienam mokiniui patirti sėkmę, siekti aukščiausio jam įmanomo pasiekimų lygmens.
Mokinių pažangos matavimas pamokose

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus mokytojai iš dalies vadovaujasi Centro priimta Mokinių pažangos, pasiekimų vertinimo tvarka. Su vertinimo normomis ir kriterijais mokiniai

supažindinami mokslo metų pradžioje. Informacija apie taikomą dalyko vertinimo sistemą pateikiama kai kurių kabinetų informaciniuose stenduose, tačiau išorinio vertinimo metu stebėtas

nesistemingas aukščiau išvardintų dokumentų įgyvendinimas – vertinant neišnaudota vertinimo

metodų ir būdų įvairovė, mokinių įsivertinimas dažniausiai skirtas pamokos veiklų, savijautos aptarimui, o ne konstruktyvaus išmokimo vertinimui ir įsivertinimui.

Tobulinti mokinių pasiekimų pamokoje, pažangos identifikavimo bei veiksmingo pasiekimų ir pažangos aptarimą.

Įdiegti mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo

sistemą, kurios pagrindas būtų kriterinio kaupiamojo vertinimo, kaip besimokančiojo   savikontrolės būdo, naudojimas.

Įdiegus visose klasėse mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą pagerėtų mokinių akademiniai pasiekimai.
Informacijos šaltinių įvairovė ir mokymo priemonių panaudojimas pamokose Mokytojai IKT pamokose dažniausiai naudoja vienpusiškai (pamokos uždaviniams paskelbti, ir/ar klausimams bei užduotims pateikti), o kitų informacijos šaltinių fragmentiškas panaudojimas.

Naudoti IKT tikslingam ugdymo turinio išaiškinimui.

Išnaudoti internetą, kaip svarbaus informacijos šaltinio ugdymo turiniui praplėsti ir/ar

aktualizuoti, teikiamas galimybes.

Veiksmingesnis įvairių informacijos šaltinių panaudojimas pamokose stiprintų mokinių mokymosi motyvaciją ir

pagerintų jų pažangą bei pasiekimus.

      Centre 4 –iuose posričiuose buvo įvertinta 11 profesinio mokymo programų, tai yra 69 % iš visų (16-kos) vykdomų.

Pagal Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centro išorės vertintojų įvertintos Centro profesinio mokymo programos.

Statybos ir statybos inžinerijos posritis Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių posritis Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo Darbo organizavimo posritis
Apdailininko (statybininko) (kodas 330058201) Automobilių mechaniko (kodas 330052502) Virėjo (kodas 330081109) Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 330034722)
Apdailininko (statybininko) (kodas 440058201) Automobilių mechaniko (kodas 440052502)   Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440034722)
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 330052513)   Pardavimų konsultanto (kodas 330034721)
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 440052513)   Pardavimų konsultanto (kodas 440034721)
2 4 1 4
11

 

Virėjo profesinio mokymo programos tobulinimui pateiktos ekspertų rekomendacijos

      Atlikus Jūsų mokyklos viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo posričio mokymo programų vertinimą, nustatyta, kad vidurkis pagal visas strategines vertinimo sritis yra 6,33, o pagal kokybės užtikrinimo ciklo etapus yra 6,50. Lyginant išorinio vertinimo metu gautus rezultatus, ir juos lyginant su respublikos vidurkiu, matyti, kad Jums reikėtų atkreipti dėmesį iš esmės į visas strategines vertinimo sritis ir visus ciklo etapus.

      Vertintojų nuomone, norint pagerinti vertintos programos įgyvendinimą, rekomenduojame:

 1. Formuojant strateginius metinius tikslus, atnaujinant programas, vykdant ugdymo procesą, įtraukti darbdavius, išklausyti ir atkeipti dėmesį į jų nuomonę.
 2. Siekiant pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę, atlikti išsamias anketų analizes: darbdavių, viešinimo būdų veiksmingumo, mokymo metodų efektyvumo.
 3. Sukurti aiškų darbo patirties užskaitymo mechanizmą.
 4. Siekiant įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą, efektyviau panaudoti turimą mokyklos praktinio mokymo bazę, vedant kursus ir seminarus miesto bendruomenei, socialiniams partneriams, bedarbiams ir t.t
 5. Efektyviau dalyvauti rengiant mokinių bei mokytojų mainų programas, bendradarbiaujant su kitomis mokymo įstaigomis.
 6. Rengti įvairaus lygio meistriškumo konkursus, bei skatinti mokinius aktyviai dalyvauti ne tik mokykliniuose, bet ir respublikiniuose meistriškumo konkursuose.
 7. Daugiau dėmesio skirti mokytojų profesinės kvalifikacijos ir metodinės medžiagos atnaujinimui, skatinti mokytojus aktyviau dalyvauti projektinėje veikloje mokyklos ir respublikos mastu.
 8. Ugdyti kokybės kultūrą, nusistatyti rodiklius programų įgyvendinimo kokybės stebėsenai, stebėseną vykdyti sistemingai.

      Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo ir Pramonės įmonių prekybos konsultanto profesinio mokymo programų tobulinimui pateiktos ekspertų rekomendacijos

      Atlikus Biržų technologijų ir verslo mokymo centro vykdomų darbo organizavimo (347) švietimo posričio Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330034722), Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440034722), Pramonės įmonių prekybos konsultanto ( 330034721), Pramonės įmonių prekybos konsultanto (440034721) programų išorinį vertinimą, nustatyta, kad programų įgyvendinimo kokybės vertinimo balų vidurkis pagal visas strategines vertinimo sritis ir kokybės užtikrinimo ciklo etapus yra 6,6 (posričio 6,91). Centro programų įgyvendinimo kokybės vertinimo ir darbo organizavimo posričio vertinimo vidurkių ryšys parodytas 1 ir 2 pav. Iš pateiktų duomenų matyti, kad centro darbo organizavimo posričio mokymo programų įgyvendinimo kai kurie vertinimai pagal strategines vertinimo sritis bei kokybės užtikrinimo ciklo etapus yra mažesni nei posričio.

      Rekomenduojame Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui, įgyvendinant darbo organizavimo posričio programas, analizuoti mokyklos išorinio vertinimo ataskaitoje nurodytas tobulintinas vietas ir numatyti tobulinimo priemones bei veiklas.

      Vertintojų nuomone, norint pagerinti vertintos programos įgyvendinimą, rekomenduojame:

 1. Ruošti ir skatinti mokinius dalyvauti tarptautinio lygmens profesinio meistriškumo konkursuose. Tai prisidėtų prie kūrybingos asmenybės ugdymo, mokymo programos populiarinimo.
 2. Užtikrinti, kad visi mokytojai tobulintų kvalifikaciją, daugiau laiko skirdami profesinei kvalifikacijai atnaujinti.
 3. Siekiant įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą, efektyviau naudoti turimą techninę mokymo bazę.
 4. Daugiau dėmesio skirti mokinių praktinių žinių, bendrųjų gebėjimų ugdymui.
 5. Motyvuoti ir skatinti mokinių ir mokytojų tarptautinį mobilumą, sudarant galimybes išvykti mokytis, stažuotis į kitas šalis, dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

 

Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos tobulinimui pateiktos ekspertų rekomendacijos

      Rekomendacijos pagal strategines vertinimo sritis:

Mokymo / mokymosi aplinka Kasmet peržiūrėti metinių uždavinių prioritetus, o į jų atnaujinimą įtraukti visų socialinių dalininkų atstovus (administraciją, mokinius, tėvus, mokytojus, socialinius partnerius, bendruomenės atstovus, profesinės sąjungos atstovus)
Mokymasis visą gyvenimą

Į bendradarbiavimo su kitais profesinio mokymo teikėjais sutartis įtraukti ir susitarimus dėl dalykų įskaitymo.

Plėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes, kad būtų patenkinti įvairių visuomenės grupių mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikiai.

Apsibrėžti, kaip bus vykdoma mokinių pažangos pokyčio analizė.

Mokymo prieinamumas

Sudaryti sąlygas mokytojams baigti asmenų su specialiaisiais poreikiais mokymo kursus.

Sukurti darbo patirties būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo tvarką.

Mokymo modernumas

Į praktinio mokymo bazės atnaujinimo poreikio nustatymą įtraukti socialinius partnerius.

Turtinti praktinio mokymo bazę.

Siųsti mokinius atlikti praktikos į kitas profesinio mokymo įstaigas.

Priimti mokytis mokinius ir mokytojus iš kitų šalių.

Kvalifikacijos atitiktis ūkio poreikiams

Siekti, kad pagal vykdomą mokymo programą absolventų įgyjama kvalifikacija atitiktų ūkio poreikius.

Sudaryti sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją, dalyvauti projektinėje veikloje

Informavimo ir karjeros planavimo veiksmingumas Numatyti finansinius ir žmonių išteklius informavimo politikoje. Informavimo politiką nukreipti tiek į besimokančius bendrojo ugdymo mokykloje, tiek į statybos ir statybos inžinerijos posričio mokinius. Analizuoti, ar informavimas planuojamas ir vykdomas kryptingai.

      Rekomendacijos pagal kokybės užtikrinimo etapus:

Planavimas

Į strateginių uždavinių planavimą įtraukti bent vieną darbuotoją, atstovaujantį statybos ir statybos inžinerijos posritį.

Analizuoti, ar informavimas planuojamas kryptingai.

Įgyvendinimas

Pasitvirtinti programų atnaujinimo mechanizmus ir atnaujinimo dalyvius.

Aktyvinti mokytojų ir mokinių įsitraukimą į patrauklios mokymosi darbo aplinkos kūrimą ir puoselėjimą.

Skatinti mokytojus dalyvauti projektinėje veikloje

Organizuoti daugiau meistriškumo konkursų.

Vertinimas

Ieškoti būdų kaip skatinti mokinių pažangą.

Gaudžiau bendradarbiauti su darbdaviais, domėtis absolventų karjeros galimybėmis.

Tirti absolventų lūkesčius.

Siekti geresnio absolventų įsidarbinimo.

Peržiūra Veiklos tobulinimo priemones numatyti kiekvienai strateginei vertinimo sričiai, vengti kartojimosi.

 

Automobilių mechaiko ir technikos priežiūros verslo darbuotojo   profesinio mokymo programų tobulinimui pateiktos ekspertų rekomendacijos

      Atlikus išorinį Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių švietimo posričio mokymo programų vertinimą, nustatyta, kad Biržų technologijų ir verslo mokymo centras yra pasiruošęs vykdyti vertintas mokymo programas, tačiau yra ir tobulintinų veiklos sričių.

      Rekomenduojame centrui pasidalinti gerąja patirtimi Respublikos mastu kaip organizuoti mokinių ugdymą karjerai, užtikrinti plačias mokymo prieinamo galimybes, stojančiųjų informavimą ir priėmimą, teikti automobilių remonto paslaugas, atnaujinti mokymo aplinką, techninę įrangą, palaikyti abipusiai naudingus bendradarbiavimo ryšius su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais, viešinti veiklos rezultatus- centre įdiegta ir sertifikuota vidinė kokybės užtikrinimo sistema, didelė formalaus ir neformalaus mokymo programų, kursų pasiūla, labai geri mokinių priėmimo rezultatai, atnaujinta automobilių remonto techninė bazė, dauguma mokomųjų kabinetų aprūpinti kompiuterine demonstracine technika, atnaujintas bendrabutis, įgyvendinamos kokybės užtikrinimo priemonės, atliekamas mokyklos vidaus auditas, kasmet gerėja mokinių įsidarbinimo rodikliai.

      Vertintojų nuomone, gerinant Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių švietimo posričio mokymo programų įgyvendinimą centre tikslinga:

 1. Planuoti ir įgyvendinti mokinių motyvavimo, skatinimo, pagalbos ir kitas priemones, didinančias mokinių mokymosi sėkmingumą, mažinančias „nubyrėjimą“, didinti absolventų mokymosi tęstinumo galimybes aukštosiose mokyklose, aukštesnio lygmens programose.
 2. Metinius uždavinius atnaujinti kasmet, juos formuluoti kaip konkrečias, per metus įgyvendinamas priemones. Į metinių uždavinių planavimo procesą būtina įtraukti centro socialinius dalininkus, jų dalyvavimą ir indėlį fiksuoti centro veiklos dokumentuose.
 3. Bendradarbiaujant su kitomis profesinėmis mokyklomis ar socialiniais partneriais rengti projektus, sudarančius galimybes mokiniams tobulinti savo kompetencijas ir bendruosius gebėjimus dalyvaujant švietimo mainų programoje.
 4. Koordinuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo procesą, užtikrinti, kad mokytojų profesinės kompetencijos būtų atnaujinamos nuolat.
 5. Centre įteisinti reikalavimus rengiamos mokymo, metodinės medžiagos apiforminimui, aprobavimui, atnaujinimui.
 6. Efektyviau panaudoti centro interneto svetainės galimybes viešinti mokymo modernumą užtikrinančias priemones, mokymosi galimybes, programų įgyvendinimo rezultatus pagal kiekvieną vertinamą sritį.

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus