Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Kokybės vadybos sistema

2012 m. liepos mėn. Centre pagal ISO 9001:2008 standartą buvo pradėta diegti Kokybės vadybos sistema: parengti ir patvirtinti kokybės tikslai ir politika, Kokybės vadovas, procesų modelis, rodikliai, atliktas vidaus auditas, įvyko vadybos vertinamosios analizės posėdžiai.

Nuo 2016 m. Centro pagrindinės veiklos – profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas sertifikuojamos pagal atnaujintą ISO 9001:2015 standartą.

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau Centras) –  iniciatyvi, rengianti regiono ir šalies darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, lanksčiai, tinkamai ir operatyviai reaguojanti į besikeičiančios aplinkos veiksnius mokymo(-si) įstaiga, sudaranti sąlygas kiekvienam norinčiam ugdyti šiuolaikinių technologijų bei kompetencijų lygį atitinkančius, darbo rinkai būtinus įgūdžius, įgyti profesinę kvalifikaciją, įsipareigoja nuolat laikytis ir tobulinti vadybos sistemą pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos (toliau KVS) reikalavimus (ISO 9001:2015). Centras, vykdantis pirminį ir tęstinį, formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą pagal profesinio mokymo programas (įskaitant formaliojo ir profesinio mokymo programų rengimą), ugdymą pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas vadovaujasi Valstybės švietimo strategijos nuostatomis, kuria, stiprina ir plėtoja kokybės kultūrą, atsižvelgdamas į darbo rinkos poreikius ir pokyčius, nuolat gerina švietimo prieinamumą ir formų įvairovę. Centras pagal besimokančiųjų skaičių patenka tarp 10 didžiausių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Turi skyrių Biržų rajone, Vabalninke.   Palaikomi paveikūs  ryšiai su didžiausiais rajono, regiono darbdaviais, jų asociacijomis. Vykdomos profesinio mokymo programos atliepia   kvalifikuotos darbo jėgos poreikį rajone ir regione. Profesijos apima 10 veiklos sričių: statybos ir architektūros, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gamybos ir perdirbimo, maitinimo, paslaugų asmenims, menų, verslo ir administravimo, socialinės gerovės, transporto paslaugų, žemės ūkio. 

Įsipareigojame užtikrinti nuolatinį KVS rezultatyvumo, atitinkančio Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 nuostatas, gerinimą Centre; besimokančiųjų švietimo poreikių, suderintų su tėvų ir darbdavių pageidavimais, tenkinimą. Centras kuria, stiprina, plėtoja kokybės kultūrą, prisiimdamas atsakomybę už kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, strateginę plėtrą, prisiima riziką ir galimybes, kurios daro įtaką paslaugų vartotojų, suinteresuotų šalių, standarto, teisiniams ir kitiems reikalavimams, nuolat gerina mokymo(- si), perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą. Centre kuriama, stiprinama ir plėtojama kokybės kultūra, vystomas įsivertinimu grįstas mokinių ir institucijos pažangos siekis bei nuolatinis kokybės vadybos sistemos gerinimas. Čia sudarytos puikios sąlygos asmenims įgyti kvalifikaciją, ugdomas savarankiškas atsakingas žmogus, gebantis savo žiniomis ir  pasiekimais kurti asmeninę bei šalies gerovę.

Vizija – tapti modernia, kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas teikiančia profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaiga, ugdančia savarankišką, atsakingą, atvirą kaitai ir naujovėms žmogų, gebantį kurti asmeninę ir šalies gerovę.

Misija – tenkinti regiono ir šalies gyventojų mokymo(si) poreikius, tėvų ir darbdavių lūkesčius, užtikrinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo prieinamumą, teikti šalies ūkio poreikius ir tarptautinius kokybės standartus atitinkančias kvalifikacijas.

Vertybės – atvirumas kaitai ir naujovėms, bendruomenės narių tobulėjimas, atsakomybė ir pagarba.

Kokybės tikslai:

  • Didinti mokymo(si) prieinamumą ir ugdumo(si) kokybę, teikiant kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo srityse.
  • Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimą, vietinį ir tarptautinį mobilumą, projektinę veiklą.
  • Tobulinti Centro infrastruktūrą, kurti modernią, saugią ir sveiką aplinką, užtikrinančią tinkamas ugdymo(si) sąlygas.
  • Sudaryti palankiausias galimybes bendruomenės narių poreikių realizacijai ir individualių gebėjimų raiškai.

Kokybės vadybos sistema nuolat gerinama ir rodikliai peržiūrimi, atliekant kasmetinę strateginio plano įgyvendinimo  veiklos programos ataskaitą: vadovybė kryptingai ir nuosekliai puoselėja kokybės politiką, tobulina kokybės vadybos sistemą, nuolat gerina jos rezultatyvumą, atlikdama vertinamąją analizę, aprūpindama įstaigą reikiamais ištekliais ir kuria palankią procesų veikimo aplinką, įtraukdama darbuotojus į tikslų siekimą, ugdydama įstaigoje organizacijos kultūrą.

      Audito ataskaita

      Kokybės vadovas

      Programinė įranga - QPR

SERTIKA 2034 SERT LT 9001 Birzu TVMC

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus