Biržų technologijų ir verslo mokymo centre sertifikuota Kokybės valdymo sistema

 

      2012 m. liepos mėn. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre (toliau Centras) pagal ISO 9001:2008 standartą pradėta diegti Kokybės valdymo sistema: parengti ir patvirtinti kokybės tikslai ir politika, vadovas, procesų modelis, rodikliai, atliktas vidaus auditas, įvyko vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiai. Vyko mokymai vadovams, atsakingiems asmenims, bendruomenės nariams.

      Kokybės valdymo sistemos funkcionavimui (duomenų įvedimui, stebėjimui, vertinimui) naudojama programinė (QPR) įranga, serveris, portalas. Jame visi Centro bendruomenės nariai gali susipažinti su įstaigos kokybės tikslais, procesais, rodikliais, stebėti jų įgyvendinimo rezultatus, kitimą. Proceso rodiklių “šeimininkai” (atsakingi Centro darbuotojai) privalo laiku pateikti duomenis Kokybės valdymo sistemos atstovui, per metus stebėti rodiklių reikšmes, kad būtų pasiekti suplanuoti rezultatai.

      2013 m. gruodžio 10 d. UAB sertifikavimo centro "Sertika" auditoriai, vadovaujami audito vadovo E. Gudelevičiaus, atliko išorinį auditą. Buvo vertinami Centro valdymo (vadovybės įsipareigojimai, kokybės politika ir tikslai, planavimas, atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai, vadovybinė vertinamoji analizė, vidaus auditas, nuolatinis gerinimas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai ir kt.), pagrindinių veiklų (orientavimasis į klientą, su produktu susijusių reikalavimų nustatymas, ryšiai su klientu, projektavimas, gamyba, paslaugų teikimas ir valdymas, kliento turtas, produkto monitoringas ir matavimas, neatitiktinio produkto valdymas ir kt.) ir palaikomieji procesai (išteklių vadyba, žmogiškieji ištekliai, kompetencija, mokymas ir suvokimas, infrastruktūra, darbo aplinka, pirkimas, dokumentų ir įrašų valdymas ir kt.).

      Gruodžio 20 d. UAB sertifikavimo centro "Sertika" sprendimu Centrui buvo išduotas Kokybės sertifikatas, liudijantis apie pripažintą, kaip atitinkantį ISO9001:2008 standartą, profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą.

      Taigi Biržų technologijų ir verslo mokymo centras tapo pirmąja rajono švietimo įstaiga, kurioje įdiegta ir sertifikuota Kokybės valdymo sistema. Centro bendruomenė įstikinusi, kad tai užtikrins profesinio mokymo patrauklumą ir kokybiškumą.

KVS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro atstovai su UAB sertifikavimo centro "Sertika" auditoriais

 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro

kokybės politika ir tikslai

 

      Centras - moderni, atvira kaitai ir naujovėms profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaiga. Čia ugdomas savarankiškas, atsakingas žmogus, gebantis savo žiniomis, pasiekimais kurti asmeninę ir šalies gerovę.

      Centre kuriama, stiprinama ir plėtojama kokybės kultūra, vystomas įsivertinimu grįstas mokinių ir institucijos pažangos siekis.

      Centras - tenkina Biržų ir kaimyninių rajonų jaunimo švietimo poreikius, tėvų ir darbdavių pageidavimus, siekia aukštos profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybės.

      Centras puoselėja vertybes – pagarbą vienų kitiems, atvirumą naujovėms ir inovacijoms, bendruomenės narių tobulėjimą ir atsakomybę.

      Kokybės tikslai ir jų rodikliai:

  1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius.
  2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas ir profesionalumą, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo priemonėse.
  3. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves, teikiant mokymo/si paslaugas.
  4. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones.
Matavimo kriterijus Matavimo metodas Duomenų šaltinis Atsakingas asmuo Įvykdymo terminas Ištekliai
1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius
Pritaikytos modulinės profesinio mokymo programos Pritaikytų ir įgyvendinamų modulinių profesinio mokymo programų skaičius - 4 (suvirintojo, apdailininko (statybininko), konditerio ir technikos priežiūros verslo darbuotojo)

Licencija, metodinių grupių protokolai

www.aikos.smm.lt

www.btvmc.lt

Pavaduotojas ugdymui Iki 2017-09-01 Profesinio mokymo lėšos
Įgyvendinama Centro mokinių pažangos, pasiekimų stebėjimo ir fiksavimo sistema Fiksuojamas Centro vidurinio ugdymo programos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas (70 % mokinių) Mokytojų veiklos stebėjimas, mokinių pasiekimų aplankai, metodinių grupių protokolai Dalykų mokytojai, gimnazijos skyrių vedėjai, metodinių grupių pirmininkai Iki 2017-06-30 Profesinio mokymo lėšos
Įgyvendinamos Centro 2017-2021 metų tarptautiškumo plėtros strategijos veiklos Parengta Centro 2017 m. tarptautiškumo veiklos programa

Direktoriaus įsakymas dėl 2017 m. tarptautiškumo veiklos programos patvirtinimo

www.btvmc.lt

Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė Iki 2017-01-05

Profesinio mokymo lėšos

ERASMUS+ programos lėšos

2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas ir profesionalumą, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo priemonėse  
Pakelta darbuotojų kvalifikacija Dienų per metus skirtų tobulinti darbuotojų kvalifikaciją skaičius (pedagogams ne mažiau, kaip 4, ne pedagogams ne mažiau, kaip 2)

Darbuotojų asmens bylos, kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos, kompetencijų aplankai

www.sodas.ugdome.lt/asmenine-erdve

Personalo specialistas,

Kuruojantys vadovai

Iki 2017-12-31

Kvalifikacijos tobulinimo lėšos

ERASMUS+ programos lėšos

3. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves, teikiant mokymo/si paslaugas
Atnaujinta infrastruktūra praktinio mokymo prekybos įmonių vadybininko padėjėjo/pardavimų konsultanto, suvirintojo profesinio mokymo programų kabinetuose, dirbtuvėse, IT kabinetas (Vabalninko sk.) Įsigytų baldų, mokymo priemonių, programinės įrangos, suvirinimo įrangos, kasos aparatų skaičius, IT kabinetas (mokytojo darbo vieta ir 15 darbo vietų mokiniams)

Pirkimų planas,

kabinetų apžiūros, inventorizacijos dokumentai, paraiška dėl infrastruktūros atnaujinimo, viešųjų pirkimų portalas, sudarytos pirkimo sutartys, priėmimo-perdavimo aktai

Direktorius, vyr. finansininkė, praktinio mokymo vadovas, pavaduotojas ūkiui ir administracijai, IT inžinierius Iki 2017-12-31 ES paramos lėšos
4. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones
Suorganizuotos gerosios patirties sklaidos priemonės Suorganizuotų gerosios patirties sklaidos priemonių skaičius

Internetinė svetainė, socialinis tinklas, informacija viešojoje erdvėje

www.btvmc.lt

www.facebook.com/birzutvmc/

Skyrių vedėjai,

IT inžinierius, projektų vadovė

   

 

Kokybės vadybos sistema

0
0
0
s2smodern